Pogoda jutro Pogoda Poznań
157
REGULAMIN KORZYSTANIA Z NEWSLETTERÓW GRUPY MEDIALNEJ WTK

§ 1

Definicje

Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania przez Usługobiorców z Newsletterów;
 2. Usługodawca - oznacza WTK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Krzywoustego 72, 61-144 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami: KRS 0000032559, NIP 7781118905, REGON ..., kapitał zakładowy 4.044.500,00 złotych. Ewentualna zmiana firmy Usługodawcy, siedziby, adresu siedziby, sądu lub wydziału, miejsca przechowywania dokumentacji, wysokości kapitału zakładowego nie stanowi zmiany Regulaminu, ale jest notyfikowana poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie i staje się skuteczna z datą zamieszczenia tej zmiany;
 3. Usługobiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Newsletterów lub/i Serwisu na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Usługobiorcą, jeżeli:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub
  2. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub
  3. jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych;
 4. Serwis - oznacza serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym epoznan.pl Zmiana adresu Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu, ale jest notyfikowana poprzez zmieszczenie ogłoszenia w Serwisie i staje się skuteczna z datą zamieszczenia tej zmiany;
 5. Formularze - oznaczają strony internetowe w Serwisach umożliwiające Usługobiorcy dokonanie wyboru, zamówienie i rezygnację z otrzymywania danego Newslettera oraz udostępnienie Usługodawcy danych osobowych Usługobiorcy lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych;
 6. Narzędzia internetowe - oznaczają oprogramowanie i Formularze udostępniane Usługobiorcy w Serwisie lub/i na stronach www., w celu zamawiania i korzystania z Newsletterów, a także Linki aktywacyjne i Linki dezaktywacyjne udostępniane Usługobiorcy w celu potwierdzenia zamówienia danego Newslettera lub rezygnacji z jego otrzymywania;
 7. Link aktywacyjny - oznacza odsyłacz do Serwisu otrzymany przez Usługobiorcę w treści wiadomości skierowanej na udostępniony Usługodawcy przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, umożliwiający potwierdzenie zamówienia danego Newslettera przez Usługobiorcę poprzez uaktywnienie tego odsyłacza;
 8. Link dezaktywacyjny - oznacza odsyłacz do Serwisu otrzymany przez Usługobiorcę w treści wiadomości skierowanej na udostępniony Usługodawcy przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, umożliwiający rezygnację z korzystania z danego Newslettera przez Usługobiorcę poprzez uaktywnienie tego odsyłacza;
 9. Newsletter - oznacza zbiór informacji przesyłanych przez Usługodawcę na udostępniony mu przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe Usługodawcy lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez Usługodawcę lub/i inne osoby, w szczególności informacje handlowe;
 10. Ustawa - oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania przez Usługobiorców z Newsletterów. Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy Ustawy.
 2. Oprogramowanie, interfejs, układ funkcjonalny, elementy graficzne, bazy danych i treści Serwisu oraz elementy graficzne i treści Newsletterów stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw własności intelektualnej przysługujących usługodawcy lub/i osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.
 3. Usługobiorca nie jest uprawniony do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu niż tylko w celu zapoznania się z ich treścią.
 4. Korzystanie z Newsletterów oraz Serwisu jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów.
 5. Usługodawca może w każdym czasie zakończyć wydawanie danego Newslettera, zmienić jego tematykę i/lub częstotliwość ukazywania się.

§ 3

Warunki korzystania z Newsletterów

 1. Zamówienie i rezygnacja z otrzymywania Newsletterów następuje za pomocą Narzędzi internetowych dostępnych w Serwisach lub w treści wiadomości skierowanych do Usługobiorcy przez Usługodawcę na udostępniony Usługodawcy przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
 2. W celu zamówienia i korzystania z Newslettera Usługobiorca powinien dokonać łącznie wszystkich poniższych czynności:
  1. wypełnić Formularz zamówienia Newslettera poprzez wpisanie adresu poczty elektronicznej, zaznaczyć odpowiednie pola zgód i przesłać do Usługodawcy ten Formularz poprzez kliknięcie pola "Zapisz się" znajdującego się poniżej Formularza;
  2. kliknąć Link aktywacyjny otrzymany w wiadomości elektronicznej skierowanej przez Usługodawcę do Usługobiorcy.
 3. Potwierdzenie zamówienia Newslettera przez Usługobiorcę w sposób określony w postanowieniach Regulaminu jest jednocześnie równoznaczne ze/z:
  1. złożeniem przez Usługobiorcę lub przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane udostępnione w Formularzu są zgodne z prawdą;
  2. upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych dotyczących korzystania przez Usługobiorcę z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Usługodawcę w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania przez Usługobiorcę informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy oraz innych osób;
  3. upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem Usługobiorcy i złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i w Formularzu.
 4. Udostępniony Usługodawcy adres poczty elektronicznej Usługobiorcy będzie przetwarzany przez Usługodawcę w celach udostępniania Usługobiorcy Newslettera.
 5. Udostępnienie Usługodawcy adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z usług określonych w Regulaminie.
 6. Cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług określonych w Regulaminie.
 7. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania podanego adresu poczty elektronicznej dla celów marketingowych wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług określonych w Regulaminie.

§ 4

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych ich ochrony i praw przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej w Serwisie.

§ 5

Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Newsletterów było możliwe dla Usługobiorców posiadających popularne przeglądarki internetowe, systemy operacyjne, programy obsługujące pocztę elektroniczną, rodzaje komputerów oraz typy połączeń internetowych. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Newsletterów. Ponadto oprogramowanie Serwisu i Narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Usługobiorcy.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Usługobiorcy korzystanie z Newsletterów, z zastrzeżeniem ust. 1, to:
  1. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer (aktualna wersja) oraz
  2. program (offline lub online) obsługujący pocztę elektroniczną.
 3. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy, Usługobiorca nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych zobowiązany jest do zapewniania spełnienia i przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę, którego reprezentuje.
 5. Umowa o świadczenie usług określonych w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Stronami na czas nieoznaczony.
 6. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług określonych w Regulaminie. Usługobiorca nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawo to wykonuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Rezygnacja z usług określonych w Regulaminie następuje za pomocą Linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści wiadomości elektronicznej wysłanej do Usługobiorcy przez Usługodawcę, w tym w każdym Newsletterze.
 7. Usługodawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§ 6

Zakres odpowiedzialności i prawa Usługodawcy

 1. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  2. przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za treści Newsletterów pochodzące od innych osób niż Usługodawca, w szczególności za treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe tych osób;
  2. z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie;
  3. za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy;
  4. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w Regulaminie, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej;
  5. za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej);
  6. za treści otrzymywane i wysyłane przez Usługobiorców za pośrednictwem sieci Internet, w tym za podane w Formularzach jakiekolwiek dane lub/i informacje;
  7. za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Usługobiorcy, w szczególności za korzystanie przez niego z usług określonych w Regulaminie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 3. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Usługodawcy umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
 4. Usługodawca może odmówić świadczenia usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usług określonych w Regulaminie;
  2. zmiany szaty graficznej i/lub układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia usług określonych w Regulaminie;
  3. rozbudowy lub/i zmian form i zakresu korzystania z usług określonych w Regulaminie, bez uprzedniego informowania o tym Usługobiorców.
 6. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie. Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem wiadomości elektronicznej o zamiarze zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie. Jednocześnie w zawiadomieniu Usługodawca wezwie Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu lub/i udzielenia Usługodawcy stosownych wyjaśnień odnośnie tego naruszenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 (trzy) dni. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu lub/i udzielenia przez Usługobiorcę niewiarygodnych wyjaśnień lub/i braku wyjaśnień, Usługodawca może zaprzestać świadczenia usług określonych w Regulaminie, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany.
 7. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie, bez uprzedniego zawiadomienia Usługobiorcy, w następujących przypadkach:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy dla celów określonych w Regulaminie;
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów reprezentowania Usługobiorcy i złożenia oświadczeń określonych w Regulaminie i Formularzach;
  3. w przypadku udostępnienia przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych osobowych;
  4. w przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usług określonych w Regulaminie.

§ 7

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługobiorca może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usług określonych w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej ...
 2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w Formularzu.

§ 8

Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Usługodawca poinformuje Usługobiorców przez umieszczenie w Serwisie wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługobiorcy zostaną dodatkowo powiadomieni przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Powiadomienie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z Newslettera w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.